Ledige verv etter GF 

Følgende verv står ledig etter vårens GF: 

Foreningsstyret/Arbeidsutvalget 

 • Nestleder (nestleder@juristforeningen.com)
 • Økonomiansvarlig (okonomi@juristforeningen.com)
 • Informasjonsansvarlig (info@juristforeningen.com)
 • Idrettsansvarlig (idrett@juristforeningen.com)

Kontrollutvalget

 • Leder (ku@juristforeningen.com)
 • 2x styremedlem

Juridisk Innebandyklubb

 • Guttetrener (innebandy@juristforeningen.com)

Nordisk Utvalg

 • Nestleder (intsek@juristforeningen.com)
 • Økonomiansvarlig

Juridisk Skii- og boldclup

 • Arrangementsansvarlig (jsb@juristforeningen.com)

Fagstyret:

 • Undervisningsansvarlig (fagstyret@juristforeningen.com)

Jusskontakt 

 • Nestleder (jusskontakt@juristforeningen.com)
 • Markedsansvarlig
 • Styremedlem

 

Utfyllende informasjon om verv i Foreningsstyret og Arbeidsutvalget samt Kontrollutvalget finnes på vår hjemmeside (se tidligere innlegg). Har du ytterligere spørsmål om de vervene eller de øvrige vervene, ta kontakt med mailadresse som er opplyst om over eller valgkomiteen.

Søknad sendes til valgkomiteen@juristforeningen.com. Søknad skal inneholde hvilket verv du søker på, personalia som navn, alder og årstrinn på jussen, motivasjonen for å søke på det konkrete vervet og eventuell relevant erfaring.

Søknadsfrist for samtlige verv er fredag 19.mai kl. 23:59.
Intervjuer vil i utgangspunktet bli avholdt mandag 22.mai.

 

 

qua_hjerte_med_tekst

 

Informasjon om FS/AU verv

Nominasjonslistene henges opp tirsdag 18.april og tas inn tirsdag 25.april. Skriv deg på her eller ta kontakt med valgkomiteen på valgkomiteen@juristforeningen.com. Nominasjonslistene henger utenfor JF-kontoret.

Husk at både navn og telefonnummer må på nominasjonslisten (slik at Valgkomiteen kan ta kontakt med deg)! 

For verv i foreningsstyret må forslag ha kommet inn til valgkomiteen senest 7 dager før GF, jf. lov om Juristforeiningen § 2-9 (4). Frist for å sende inn er følgelig 4.mai 2017

 

FS/AU står for Foreningsstyret og Arbeidsutvalget. Det er FS/AU som står for den daglige driften av foreningen og har kompetanse til å avgjøre saker mellom generalforsamlingene. Foreningsstyret og Arbeidsutvalget har hver møter annenhver uke.

I Foreningsstyret har leder, nestleder,økonomiansvarlig, sekretær, leder av kontrollutvalget og de tre undergruppeansvarlige (idrett, fag og kultur) møteplikt og talerett. Leder, økonomiansvarlig og undergruppeansvarlige har også stemmerett. Markedsansvarlig og informasjonsansvarlig har møterett og talerett.  I Arbeidsutvalget har leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig, informasjonsansvarlig og sekretær møteplikt og talerett.

Nedenfor følger informasjon om de ulike vervene i FS/AU. Følg også med på facebook de nærmeste dagene hvor hvert verv vil bli presentert av sittende vervholder.

alle_enkeltverv_fsau_hjemmesiden

Leder

Leder i foreningen har det overordnede ansvaret for Juristforeningen i Bergen, og er også foreningens ansikt utad. Foreningeslederen er styreleder i Foreningsstyret og daglig leder i Arbeidsutvalget med de arbeidsoppgavene som medfølger, blant annet å lede møtene og sørge for en forsvarlig drift av foreningen. Lederen deltar på møter med fakultetet, og de andre studentorganisasjonene på juridisk fakultetet. I tillegg vil det være også annen møtevirksomhet internt og eksternt. Leder disponerer eget kontor.

Spørsmål knyttet til ledervervet? Ta kontakt med leder@juristforeningen.com

 

Nestleder

Nestleder i foreningen er ansvarlig for JF-bilene, oversikt Juristforeningens medlemsmasse og  lovboksen. Dette innebærer blant annet diverse oppgaver tilknyttet foreningens bilbruk, ansvar for produksjon av medlemskort, driften av lovboksen og overordnet ansvar for produktene som selges i lovboksen. De daglige oppgavene knytter seg mye til den administrative delen av forenings virke. I tillegg er rollen også å være leders høyrehånd, og stedfortreder hvis nødvendig. Nestleder deltar forøvrig i den daglige driften av foreningen som medlem av både foreningsstyret og arbeidsutvalget

Nestleder kan ha 1-4 assistenter som hjelper til med arbeidsoppgavene som hører til vervet.

Spørsmål knyttet til nestledervervet? Ta kontakt med nestleder@juristforeningen.com

 

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig i foreningen har ansvar for å ha kontroll på økonomien i Juristforeningen i Bergen, herunder å følge opp de økonomiansvarlige i undergruppene og inneha ansvaret for den langsiktige økonomiske styringen. Økonomiansvarlig deltar forøvrig i den daglige driften av foreningen som medlem av både foreningsstyret og arbeidsutvalget.

Økonomiansvarlig kan ha 1-4 assistenter som hjelper til med arbeidsoppgavene som hører til vervet.

Spørsmål knyttet til økonomivervet? Ta kontakt med okonomi@juristforeningen.com

 

Markedsansvarlig 

Markedsansvarlig i Juristforeningen i Bergen jobber med å få nye sponsorer, kontrollerer at foreningen og undergruppene overholder sponsorforpliktelser, samt å ha tett kontakt med sponsorer og samarbeidspartnere. Vervet medfører en del møtevirksomhet både internt og eksternt. Markedsansvarlig deltar forøvrig i den daglige driften av foreningen som medlem av AU, og med møterett i FS.

Markedsansvarlig kan ha 1-4 assistenter som hjelper til med arbeidsoppgavene som hører til vervet.

Spørsmål knyttet til markedsvervet? Ta kontakt med marked@juristforeningen.com

 

Informasjonsansvarlig

Informasjonsansvarlig i foreningen har ansvaret for å drifte og vedlikeholde hjemmesiden, drifte facebooksiden til foreningen, Instragram-kontoen og Snapchat-kontoen. Dette innebærer blant annet å lage eksamenseventer, promotering og annet for undergruppene, og innlegg for sponsorer og samarbeidspartnere. I tillegg fungere man som en helpdesk for undergruppene når det gjelder mail og andre spørsmål, og for utenforstående knyttet til informasjon om foreningen. Informasjonsansvarlig er også ansvarlig for «Pamfletten», nyhetsbrevet som deles ut på fakultet. Informasjonsansvarlig deltar forøvrig i den daglige driften av foreningen som medlem av AU, og med møterett i FS.

Informasjonansvarlig kan ha 1-4 assistenter som hjelper til med arbeidsoppgavene som hører til vervet.

Spørsmål knyttet til infovervet? Ta kontakt med info@juristforeningen.com

 

Sekretær

Sekretær i Juristforeningen er ansvarlig for å skrive referater fra møtene (både FS og AU), registerer innkommende post, handle diverste utstyr og å sørge for at dokumenter er tilgjengelige på «mitt uib». Sekretæren har også et særlig ansvar for generalforsamlingen som arrangeres en gang i halvåret.

Spørsmål knyttet til sekretærvervet? Ta kontakt med sekreter@juristforeningen.com

 

Fagansvarlig

Fagansvarlig i foreningen er fagundergruppenes talerør i FS, og avholder møte med fagundergruppene i forbindelse med FS-møtene annenhver uke. Utover møtevirksomheten skal fagansvarlige ha en løpende dialog med undergruppene , da særlig når det dukker opp spørsmål eller problemer.

Spørsmål knyttet til fagansvarligvervet? Ta kontakt med fag@juristforeningen.com

 

Idrettsansvarlig

Idrettsansvarlig i foreningen er idretts-undergruppenes talerør i FS, og avholder møte med idrettsundergruppene i forbindelse med FS-møtene annenhver uke. Utover møtevirksomheten skal idrettsansvarlig ha en løpende dialog med undergruppene , da særlig når det dukker opp spørsmål eller problemer.

Spørsmål knyttet til idrettsansvarligvervet? Ta kontakt med idrett@juristforeningen.com

 

Kulturansvarlig

Kulturansvarlig i foreningen er kultur-undergruppenes talerør i FS, og avholder møte med kulturundergruppene i forbindelse med FS-møtene annenhver uke. Utover møtevirksomheten skal kulturansvarlig ha en løpende dialog med undergruppene , da særlig når det dukker opp spørsmål eller problemer.

Spørsmål knyttet til kulturansvarligvervet? Ta kontakt med kultur@juristforeningen.com

 

For informasjon om leder av kontrollutvalget-vervet se eget innlegg om kontrollutvalget her

 

Informasjon om Valgkomiteen-verv

Nominasjonslistene henges opp tirsdag 18.april og tas inn tirsdag 25.april. Skriv deg på her eller ta kontakt med valgkomiteen på valgkomiteen@juristforeningen.com innen 25.april. Nominasjonslistene henger utenfor JF-kontoret.

Husk at både navn og telefonnummer må på nominasjonslisten (slik at Valgkomiteen kan ta kontakt med deg)! 

Det vil også være mulig å stille direkte på Generalforsamlingen 11.mai, men vi anbefaler å melde interesse som nevnt overfor.

vk_utentekst

Informasjon om Valgkomiteen 

Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Vår overordnede oppgave er å forberede valg og innstille kandidater til verv i Juristforeningen. Valgkomiteen skal finne kandidater som er godt skikket til å inneha verv og representere Juristforeningen på en god måte. Arbeidet til valgkomiteen skal være uavhengig, objektivt og gjennomføres på en måte som hindrer kameraderi.

Kandidater som ønsker å stille til de ledige vervene i Valgkomiteen kan ikke inneha verv i Foreningsstyret eller Kontrollutvalget.

Det kreves ingen erfaring for å stille til de ledige vervene i Valgkomiteen, men det er helt klart en fordel at kandidater har innsikt i foreningen og dens struktur.

Til vårens generalforsamling står vervet som leder og et styremedlem ledig.

I utgangspunktet har medlemmene samme arbeidsoppgaver gjennom vervperioden. Imidlertid har leder enkelte arbeidsoppgaver som er primært tillagt denne personen. Det er for eksempel: booke seminarrom for intervjuer, møte opp på foreningsstyremøter der innstilling skal leses opp, planlegge møter innad når det er behov mv. Ved øvrige spørsmål ta gjerne kontakt med oss per e-post: valgkomiteen@juristforeningen.com

 

Informasjon om Kontrollutvalget-verv

Nominasjonslistene henges opp tirsdag 18.april og tas inn tirsdag 25.april. Skriv deg på her eller ta kontakt med valgkomiteen på valgkomiteen@juristforeningen.com innen 25.april. Nominasjonslistene henger utenfor JF-kontoret.

Husk at både navn og telefonnummer må på nominasjonslisten (slik at Valgkomiteen kan ta kontakt med deg)! 

Det vil også være mulig å stille direkte på Generalforsamlingen 11.mai, men vi anbefaler å melde interesse som nevnt overfor. Obs – for ledervervet må interesse meldes senest 7 dager før vårens generalforsamling 11.mai, dette fordi Valgkomiteen skal ha mulighet til å intervjue potensielle kandidater. Ønsker du å stille som leder  av KU må du enten skrive deg opp på nominasjonslisten innen fristen eller ha tatt kontakt med valgkomiteen på valgkomiteen@juristforeningen.com innen torsdag 4.mai.

ku_utentekst

Om verv i kontrollutvalget

Vi har seks ledige verv i Kontrollutvalget som skal velges på Generalforsamlingen 11. Mai! Det er fem verv som styremedlemmer, og ett verv som leder av kontrollutvalget.

Kontrollutvalget er et uavhengig organ i Juristforeningen som har ansvar for å kontrollere at foreningen drives i henhold til Lov om Juristforeningen og foreningens retningslinjer og ellers arbeide for å fremme en inkluderende og rettferdig forening med høy aktivitet og effektiv drift.

KU har et særlig ansvar for å sørge for at foreningen drives på en økonomisk forsvarlig måte.

Kontrollutvalget består av totalt seks styremedlemmer, og ett lederverv. Vi har styremøter annen hver uke før Foreningsstyret har sitt møte (og ellers ved behov) hvor vi blant annet diskuterer sakslisten som Foreningsstyret skal behandle.

Det kan være vanskelig å skjønne hva vi i Kontrollutvalget driver med. Noen konkrete ting kan nevnes:

 • Vi har hovedansvaret for at Lov om Juristforeningen og foreningens retningslinjer er oppdaterte og riktige. Vi har også den endelige kompetanse til å tolke loven. Det er praktisk for eksempel når Foreningsstyret skal behandle en sak opp mot en bestemmelse i loven.
 • Vi avgjør habilitetsspørsmål i forbindelse med behandling av saker i Foreningsstyret eller ved intervjuer av Valgkomiteen.
 • Vi bistår Foreningsstyret, Arbeidsutvalget, Valgkomiteen og undergruppene dersom de skulle ha spørsmål om regler, prosesser og diverse. Da vervene i Juristforeningen (som hovedregel) byttes ut hvert år, er det ikke sjeldent at ledere av undergrupper eller andre har spørsmål om hvordan de skal gjennomføre ønskede prosesser. Vi skal ha god oversikt over de regler som til enhver tid foreligger.

Fordi oppgavene våre krever god oversikt i Juristforeningen er det en stor fordel om du har hatt verv i foreningen tidligere! Det er imidlertid ikke et absolutt krav – som objektivt kontrollorgan er det en fordel med styremedlemmer med ulike erfaringer og bakgrunner.

Et verv i Kontrollutvalget er noe for deg dersom du ønsker å engasjere deg i et sentralt verv i Juristforeningen hvor du har god oversikt og innblikk i alt som skjer i foreningen. Du har kanskje sans for å rydde opp i et system av regler? Du er ikke redd for å si meningene dine! Et verv i Kontrollutvalget vil gi deg mange nyttige erfaringer, og du får muligheten til å samarbeide med mange andre flinke vervtakere!

Spesielt om ledervervet

Det som skiller ledervervet fra de ytterligere vervene er at vedkommende har det overordnede ansvaret for at Kontrollutvalget drives på en effektiv måte. For å gjøre det er det avgjørende å ha god struktur, oversikt, og arbeidsfordeling innad i utvalget: det er med andre ord en fordel å ha lederegenskaper.

Som leder for Kontrollutvalget sitter en også i Foreningsstyret med kontrollfunksjon. Som en del av Foreningsstyret deltar man på Foreningsstyremøter og er også med på det sosiale som arrangeres i regi av dem!


Har du noen spørsmål om verv som styremedlem eller ledervervet? Ta kontakt på mail: ku@juristforeningen.com.


 

Assistenter søkes til rusfri faddergruppe

 

rusfrifaddergruppe

AU søker tre assistenter som kan delta og jobbe med rusfri faddergruppe, som i år fungerer som en assistentgruppe for Arbeidsutvalget i Juristforeningen. Arbeidet er allerede påbegynt, og erfaringene fra tidligere år er gode. Assistentstillingene vil altså i stor grad gå ut på å booke fasiliteter, planlegge utførelsen mer i detalj, og å være med på arrangementene som en rusfri fadder. Økonomiansvarlig vil selvsagt ha ansvaret for økonomien, hovedsakelig ved å føre regnskap.

Søknad med navn, alder, trinn samt motivasjon for å søke  sendes til leder@juristforeningen.com

Søknadsfrist søndag 30.april. Intervjuer vil bli avholdt den påfølgende uken.

 

Oversikt over vårens internvalg

Mer informasjon om internvalgene (hvilke verv som er ledige etc) finnes i kalenderen for hvert valg, og på respektive facebook-arrangementer. 

Torsdag 30.mars

 • Dragefjellet Futsal kl.15.00 seminarrom C
 • Finansklubben kl. 15.oo (sted TBA)
 • Juridisk Volleyballklubb kl.16.00 seminarrom B
 • Juridisk Lacrosse Club Foxes kl. 16.30 seminarrom 2
 • Justitia Roklubb kl. 16.30 aud. 2
 • Lovstafetten kl. 17.00 seminarrom 1
 • Force Marsjør Juzz-Band kl. 19.15 aud. 4

Fredag 31.mars

Mandag 3.april

Tirsdag 4.april

Onsdag 5.april

 • Golfklubben kl.10.15 (sted TBA)
 • JURAK kl.14.00 seminarrom 3
 • Injuria kl.16.15 seminarrom 4
 • Culpa kl.20.15 aud.4

 

For undergrupper som ikke avholder alminnelige internvalg gjelder følgende:

 • ALD: Søknadsfrist 31.mars. Intervjuer avholdes 3.april.
 • Ballkomiteen: Søknadsfrist 2.april. Intervjuer avholdes 4.april
 • JVL: Søknadsfrist: 4 april. Intervjuer avholdes 5.april.

 

Vi minner om at endelig valg skjer på Generalforsamlingen 11.mai. Resultater av internvalgene og intervjuer er følgelig kun en innstilling til Generalforsamlingen. Vi oppfordrer derfor alle som blir innstilt til verv å møte på Generalforsamlingen.

Vil du være med på å arrangere ballet i 2018?

Vil du arrangere Juristforeningsballet 2018? Søk på verv i Ballkomiteen!

Dersom du er glad i å arrangere fester eller generelt bare synes ball er gøy, er et verv i ballkomiteen midt i blinken for deg! Du får da muligheten til å sitte bak planleggingen av årets fineste fest – juristforeningsballet!

Søknadsfristen er søndag 2. april kl 23.59, den sendes til ballkomiteen@juristforeningen.com. Opplys om hvilket (evt. hvilke) verv du ønsker å søke på, og skriv gjerne litt om hvorfor du passer til det aktuelle vervet.

Intervjuene vil holdes tirsdag 4. april fra kl 16.00 og utover. Du vil få info om tidspunkt og sted.

Kort om de ulike vervene:

Leder:
Overordnet ansvar for de andre i komiteen, samt holde styr på fremgangen i planleggingen. Særlig ansvar for inngåelse av avtale om lokale. Planlegge når møter skal være og hva som skal tas opp. Møte opp på kulturundergruppemøter og holde FS orientert med arbeidet.

Nestleder:
Bistår leder, må steppe inn i alle anledninger leder ikke er tilstede samt lette vedkommende sitt arbeid.

Økonomiansvarlig:
Ansvarlig for at budsjettet overholdes og for å føre regnskap fortløpende. Hovedansvaret for billettsalg og utgifter

Informasjonsansvarlig:
Ansvarlig for promoteringen av juristforeningsballet. Dette innebærer å lage facebook-event, henge opp plakater, snakke i forelesning etc.

Sponsoransvarlig:
Ansvarlig for å skaffe sponsorer til juristforeningsballet

Underholdningsansvarlig:
Ansvarlig for å snekre sammen kveldens program, booke underholdning, og sørge for at det hele går knirkefritt for seg

Sekretær:
Ansvar for å skrive referat fra møter, lage/bestille bordkort og programblad, fikse bordplassering og generelt kunne påta seg oppgaver ved behov.

Internvalg Dragefjellet Futsal

Hei alle futsalspillere! Nå er sesongen ferdig, og det er på tide å velge et nytt styre til kommende skoleår! Håper det er mange som er interessert i å stille til valg og sørge for at også neste skoleår går smertefritt for Dragefjellet Futsal :-)

Oppfordrar alle som er aktive i futsalen til å komme på internvalget, uavhengig av om du skal stille til valg eller ikke.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med den som sitter i det vervet du er interessert i å stille til :-)

Nåværende vervholdere;

President – Helene Grutle

Visepresident – Nora Birkelund

Økonomiansvarlig – Eline Hammerlund Fangel

Arrangementansvarlig – Tiril Oline Vestre Røkke

Trener damer – Jeanette Brokerud

Trener herrer – Anders Holden Halmrast

Markedsansvarlig – Jørgen Talsnes

Det er mulighet for å stille til alle verv, og dersom du er interessert er det fint om du sender en melding på facebook til sittende president, slik at vi får en oversikt.

Dato: Torsdag 30.mars kl. 15.00
Kommer tilbake til sted når det nærmer seg :)

Juridisk Volleyballklubb internvalg

Juridisk Volleyballklubb avholder internvalg torsdag 30. mars kl. 16, seminarrom B

Det er viktig at så mange som mulig kommer på intervalget, uavhengig om man selv stiller til valg. Dette for å sikre at styret som innstilles har bred støtte blant klubbens medlemmer! 

Alle styrevervene er på valg. Det betyr at du kan stille til valg på et eller flere av følgende verv (nåværende vervholder i parentes):

Leder (Ragnhild Klerud Johannessen) – Det overordnede ansvaret for driften av klubben.
Nestleder (Jørgen Falkheim) – Leders høyre hånd.
Sportslig ansvarlig (Magnus Hovda Bergersen) – Ansvar for treninger og kamper.
Økonomiansvarlig (Frida Stang) – Ansvar for å utarbeide budsjetter og føre regnskap.
Informasjonsansvarlig (Jonas Garberg) – Ansvar for informasjonsflyten mellom styret og klubbens medlemmer.
Arrangementansvarlig (Rikke Vittersten) – Ansvar for JVKs diverse arrangementer.
Markedsansvarlig (Aina Moum) – Ansvaret for å markedsføre klubben, herunder å skaffe klubben sponsorer

Dersom du har ytterligere spørsmål om de ulike styrevervene kan du kontakte den nåværende vervholder.

Man kan stille til valg ved å melde sin interesse i forkant, og ved å annonsere sitt kandidatur under selve valget. Av hensyn til selve valggjennomføringen hadde vi imidlertid satt pris på om de som ønsker å stille til valg i forkant av valget sender en epost til volleyball@juristforeningen.com. Merk eposten «Internvalg JVK» og presiser hvilke(t) verv du ønsker å stille til. Dersom flere personer stiller til samme verv blir det mulighet for å holde en kort appell.

 

Trainee hos ESA?

Kunne du tenke deg å være trainee hos EFTA sitt overvåkningsorgan ESA? EFTA søker nå etter jusstudenter fra Norge som er i sluttfasen av sitt studieløp. Søknadsfrist 5.mars.

eftaesa-680x207

Launch your career in the heart of Europe

Each year six talented candidates are invited to join the EFTA Surveillance Authority trainee programme for 11 months from September to July. The traineeship provides young professionals and recent graduates from the EEA EFTA States (Iceland, Liechtenstein and Norway) a unique opportunity to experience and participate in the work of the Authority and the inner workings of the EEA Agreement.

The Authority

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal Market of the European Union.

ESA is independent of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.  ESA’s work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to more than 500 million Europeans, creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.

ESA is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently employs 70 staff members of 16 nationalities.

Role Description

A traineeship at ESA is a great way to kick-start your career. Whether you are pursuing a career in the public or the private sector, at home or internationally, the experience will prove beneficial. Trainees take part in the daily work of the different departments. They gain valuable work experience by assisting case handlers with the ongoing activities of ESA, get hands-on knowledge of the functioning of the EEA Agreement and have the opportunity to live and work in a thriving multicultural environment.

We are looking for engaged young professionals or recent graduates from Iceland, Norway and Liechtenstein, primarily with a background in law but also in other relevant disciplines for our Communications traineeship.  Strong academic results and an interest or specialisation in EEA/EU affairs are required, as is an excellent command of English, the working language of the Authority. Extracurricular activities and community involvement are rated positively.

The trainees work in the Competition and State Aid (CSA) or Internal Market Affairs (IMA) Directorates or in the Legal and Executive Affairs (LEA) Department, which includes the Communications Team of the Authority.  Each year two trainees join each of the Directorates/Departments.

Essential Skills

 • Applicants must be nationals of Iceland, Liechtenstein or Norway.
 • University degree in law for the IMA, CSA & LEA trainees.
 • University degree in a relevant discipline for the Communications trainee (i.e. Journalism, Media or Communications).  Other subjects may be accepted, provided the applicant has relevant work experience in media and communications.
 • Interest or specialisation in EU/EEA matters.
 • Applicants should be young professionals or final year students who will complete their studies prior to 1 September 2017, with strong academic results.
 • An excellent command of written and spoken English, the working language of ESA.
 • For the Communications traineeship, the ability to communicate fluently in Icelandic, both orally and in writing, is essential.  This is to ensure that the Communications Team is able to handle communications in both Norwegian and Icelandic, the languages of ESA’s largest relevant media markets.
 • We are looking for people who are engaged, proactive and independent, whilst at the same time being strong team players. You should be accurate, well organised and proactive in your work.
 • Extracurricular activity and community involvement will be rated positively.

Other information

Conditions:

The traineeship at the Authority is a paid position and trainees receive:

 • A monthly allowance of €1500
 • Free, furnished and private accommodation in Brussels
 • Utility and internet costs covered by ESA, and mobile phone provided
 • Health, life and invalidity and travel insurance cover
 • Reimbursement of travel costs upon taking up and leaving the traineeship

For more information about the Authority and the traineeship programme visit: www.eftasurv.int

In the interests of offering this valuable experience to as broad a pool of individuals as possible, former ESA and EFTA Secretariat trainees will not be eligible to apply for this traineeship.  Given the short duration of EFTA Court traineeships, former EFTA Court Trainees are eligible to apply.

Application procedure:

All applicants must apply online via our jobs portal at: jobs.eftasurv.int.  Only nationals of Norway, Iceland and Liechtenstein are eligible to apply.

Further questions regarding the traineeship programme may, in the first instance, be addressed to Kathryn Bryan, HR Officer: kbr@eftasurv.int  or +32 (0)2 286 18 32.

Deadline for applications: 5 March 2017                               Start Date: 1 September 2017

Interviews will be held in March/April 2017 by telephone or Skype and the selection process will be finalised by the end of April 2017.

 

https://jobs.eftasurv.int/wd/plsql/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1884&p_web_page_id=299843&p_preview=Y