Søk
Close this search box.

MARTE KIRKERUD

Marte Kirkerud er én av to biler Juristforeningen i Bergen tilbyr til sine medlemmer. Se retningslinjene for hvem som har rett til å booke Marte Kirkerud.

You must be logged in to view this content. login here

OBS: Dersom du ikke klarer å velge et spesifikt tidspunkt i kalenderen, betyr det at bilen IKKE er ledig. Hvis du likevel booker, betyr det at du har lagt inn en tom bestilling og har ikke rett til å bruke bilen.

Retningslinjer for bruken av Juristforeningens biler

§ 1 Formål

Bilene er anskaffet med det formål å avhjelpe transportbehovet til Juristforeningens (JF) daglige drift, herunder undergruppenes behov for transport til opptredener, kamper, promotering, innkjøp m.m.

§ 2 Avgrensning

Bilene skal kun brukes av Juristforeningens medlemmer til formål som nevnt i § 1. Privat bruk av bilene er ikke tillatt.

§ 3 Reservasjon av bilene

Bilene reserveres på Juristforeningens hjemmeside. Undergruppene skal samarbeide med Juridiske Vinterleker, Revyen, Lovstafetten, Fadderkomeeten, ALD, Nordisk Uke (NU) og Ballkomitéen om bruk av bilene til deres primære arrangementer. I de tilfeller der undergruppene ikke kommer til en minnelig løsning seg imellom, avgjør nestleder hvilken undergruppe som skal ha fortrinnsrett. Vurderingen vil bero på om arrangementet er sentralt for ovennevnte undergruppe, og andre eksempelvis påvirkende faktorer som hvem som har booket bilene først, og om gruppene har mulighet til å bruke alternativ transport.

Undergruppene skal samarbeide seg imellom for å sikre effektiv bruk av bilene.

 

§ 4 Alminnelig bruk av bilene

 • Det skal løpende føres bilfaktura for hver enkel kjøretur med bilene. Det kan likevel gjøres unntak fra kravet om føring av bilfaktura for hver enkelt tur dersom en undergruppe disponerer bilene over flere enkeltturer, og det er på det rene at ingen andre undergrupper skal bruke bilene i mellomtiden. I så tilfelle er det tilstrekkelig å føre en samlet bilfaktura.
 • Bilfakturaen skal inneholde navn på fører, dato, navn på bilen som er brukt, startkilometer, sluttkilometer, og turens kostnad i kroner, beregnet ut ifra den til enhver tid gjeldende sats. Innholdet skal føres med blokkbokstaver.
 • Bilfakturaen føres i permen på JF-kontoret merket «bilfaktura».
 • Sjåfør av bilen er til enhver tid er ansvarlig for at kjøreturen foregår på en forsvarlig og trygg måte. Han skal før kjøreturen tiltar forsikre seg om at det er tilstrekkelig drivstoff på tanken til å gjennomføre kjøreturen. Videre skal sjåføren føre bilen i henhold til vegtrafikkloven, ha ansvaret for bilnøkkelen og at bilfaktura er korrekt utfylt. Etter endt kjøretur skal bilnøkkelen umiddelbart returneres til anvist plass på JF-kontoret. Eventuelle bøter betales av føreren.
 • Det er førers ansvar før kjørestart er å kontrollere at følgende ligger i bilen; 1 ekstra dekk, utstyr for dekkskifte (jekk, hjulkryss), førstehjelpsutstyr, 2 refleksvester, dieselkort og kode for dette.
 • Ved tilbakelevering av biler skal bilene parkeres på anvist område. Det ligger kart i bilene som viser tilgjengelige parkeringsmuligheter.
 • Sjåfør skal etter kjøreturen er ferdig fjerne alt søppel og avfall i bilen og påse at bilen ellers fremstår som ryddig. Dersom man ankommer bilen, og den ikke er ryddet skal det meldes fra til bilansvarlig (assistent under nestleder) i JF umiddelbart.
 • Ved fylling av drivstoff skal Circle K-kort som ligger i bilene benyttes.

§ 5 Skader og forsikring

 • Bilene skal være kaskoforsikret.
 • Ved eventuelle skader på bilene skal skaderapport utfylles, og skaden straks 
rapporteres til nestleder eller bilansvarlig.
 • Undergruppene som benytter bilene står økonomisk ansvarlig for egenandelen til 
forsikringsselskapet ved eventuelle skader.
 • Ved grov uaktsomhet og bortfall av forsikringen står føreren av bilen personlig 
ansvarlig for de pådratte skader.

§ 6 Organisering

 • Alle henvendelser om bilbruk skal henvendes til bilassistent, som kan nåes på booking@juristforeningen.com. I de tilfeller det er nødvendig å involvere nestleder vil kommunikasjonen gå fra undergruppe til bilansvarlig, som deretter tar de saker det er nødvendig videre til nestleder.
 • Det overordnede tilsynet med bilene faller inn under ansvarsområdet til nestleder i JF. Prinsipielle avgjørelser om bruk av bilene vedtas av Foreningsstyret som kollegialt organ.
 • Ved bruk av bilene over 500 kilometer per tur/arrangement kan det vedtas at undergruppen betaler fastpris på bilene dersom dette er økonomisk forsvarlig i henhold til vedtatt budsjett. Juristforeningen forbeholder seg retten til å justere prisen for bruk dersom økonomiske hensyn krever dette
 • Bilansvarlig skal i samråd med foreningens nestleder følge opp den daglige bruken av bilene. Foreningsstyret skal gjennomgå skaderapporter.
 • KU skal underrettes dersom det skjer skade på bilene.

§ 7 overtredelse av § 4, § 5 (2) og § 5 (4)

 • Ved mislighold av § 4 og § 5 (2) forbeholder Foreningsstyret seg retten til å finne en egnet sanksjon som for eksempel tap av retten til bruk av bilene i en passende periode.
 • Dersom fører utøver grov uaktsomhet etter § 5 (4) mister vedkommende rett til fremtidig bruk av bilene.

§ 8 Ikrafttredelse

Disse retningslinjer ble sist godkjent med endringer av Foreningsstyret 05.03.2019

Følg oss på sosiale medier:

Facebook   Instagram

Skroll til toppen