Peder Ås (SU84517)

Bekreft

 

Kjørelogg finner du her.

 

Retningslinjer for bruken av Juristforeningens biler

§ 1 Formål

Bilene er anskaffet med det formål å avhjelpe transportbehovet til Juristforeningens (JF) daglige drift, herunder undergruppenes behov for transport til opptredener, kamper, promotering, innkjøp m.m.

§ 2 Avgrensning

Bilene skal kun brukes av Juristforeningens medlemmer til formål som nevnt i § 1. Privat bruk av bilene er ikke tillatt.

§ 3 Reservasjon av bilene

Bilene reserveres på Juristforeningens hjemmeside. Undergruppene skal samarbeide med Juridiske Vinterleker, Revyen, Lovstafetten, Fadderdagene, ALD, Nordisk Uke(NU) og Ballkomitéen om bruk av bilene til deres primære arrangementer. I de tilfeller der undergruppene ikke kommer til en minnelig løsning seg imellom, avgjør nestleder hvilken undergruppe som skal ha fortrinnsrett. Vurderingen vil bero på om arrangementet er sentralt for ovennevnte undergruppe, og andre eksempelvis påvirkende faktorer som hvem som har booket bilene først, og om gruppene har mulighet til å bruke alternativ transport.

Bookingløsningen tilgjengelig på våre nettsider er åpen slik at undergruppene selv kan, og skal, samarbeide seg imellom for å sikre effektiv bruk av bilene.

§ 4 Alminnelig bruk av bilene

 1. Det skal løpende føres kjørelogg og bilfaktura for hver enkel kjøretur med bilene. Det kan likevel gjøres unntak fra kravet om føring av kjørelogg og bilfaktura for hver enkelt tur dersom en undergruppe disponerer bilene over flere enkeltturer, og det er på det rene at ingen andre undergrupper skal bruke bilene i mellomtiden. I så tilfelle er det tilstrekkelig å føre en samlet kjørelogg og bilfaktura.
 2. Kjøreloggen skal føres umiddelbart ved avslutning av tur. Kjøreloggen skal inneholde kilometerstand ved kjøreturens start og kilometerstand ved kjøreturens ende, samt være signert av føreren for turen.
 3. Kjøreloggen er digital og linken står i hver enkelt bil på utsiden av permen.
 4. Bilfakturaen skal inneholde navn på bilen som er brukt, dato, navn på undergruppe, navn på fører, antall kjørte kilometer og turens kostnad i kroner, beregnet ut ifra den til enhver tid gjeldende sats. Innholdet skal føres med blokkbokstaver.
 5. Etter endt kjøretur skal det tas en kopi av bilfakturaen. Originalen legges i hylle på JF-kontoret merket «bilfaktura», mens undergruppen beholder kopien til sitt interne regnskap.
 6. Sjåfør av bilen er til enhver tid er ansvarlig for at kjøreturen foregår på en forsvarlig og trygg måte. Han skal før kjøreturen tiltar forsikre seg om at det er tilstrekkelig drivstoff på tanken til å gjennomføre kjøreturen. Videre skal sjåføren føre bilen i henhold til vegtrafikkloven, ha ansvaret for bilnøkkelen og at kjørelogg og bilfaktura er korrekt utfylt. Etter endt kjøretur skal bilnøkkelen umiddelbart returneres til anvist plass på JF-kontoret. Eventuelle bøter betales av føreren.
 7. Det er førers ansvar før kjørestart er å kontrollere at følgende ligger i bilen; 1 ekstra dekk, utstyr for dekkskifte (jekk, hjulkryss), førstehjelpsutstyr , 2 refleksvester, dieselkort og kode for dette.
 8. Ved tilbakelevering av biler skal bilene parkeres på anvist område. Det ligger kart i bilene som viser tilgjengelige parkeringsmuligheter.
 9. Sjåfør skal etter kjøreturen er ferdig fjerne alt søppel og avfall i bilen og påse at bilen ellers fremstår som ryddig. Dersom man ankommer bilen, og den ikke er ryddet skal det meldes fra til bilansvarlig (assistent under nestleder) i JF umiddelbart.
 10. Ved fylling av drivstoff skal Statoil-kortet som ligger i bilene benyttes.

§ 5 Bruk av bilene utenfor undergruppebudsjett

 1. Ved bruk av bilene utenfor undergruppenes budsjett skal reglene i § 4 legges til grunn med mindre annet følger av bestemmelsene i denne paragraf.
 2. I stedet for vanlig bilfaktura skal det ved bruk av bilene utenfor budsjett føres en egen bilfaktura. Denne ligger i hylle på kontoret merket «bilfaktura utenfor undergruppebudsjett», og skal føres i henhold til forklaring på arket.

§ 6 Skader og forsikring

 1. Bilene skal være kaskoforsikret.
 2. Ved eventuelle skader på bilene skal skaderapport utfylles, og skaden straks 
rapporteres til nestleder eller bilansvarlig.
 3. Undergruppene som benytter bilene står økonomisk ansvarlig for egenandelen til 
forsikringsselskapet ved eventuelle skader.
 4. Ved grov uaktsomhet og bortfall av forsikringen står føreren av bilen personlig 
ansvarlig for de pådratte skader.

§ 7 Organisering

 1. Alle henvendelser om bilbruk skal henvendes til bilassistent, som kan nåes på bilansvarlig@juristforeningen.com. I de tilfeller det er nødvendig å involvere nestleder vil kommunikasjonen gå fra undergruppe til bilansvarlig, som deretter tar de saker det er nødvendig videre til nestleder.
 2. Det overordnede tilsynet med bilene faller inn under ansvarsområdet til nestleder i JF. Prinsipielle avgjørelser om bruk av bilene vedtas av Foreningsstyret som kollegialt organ.
 3. Ved bruk av bilene over 500 kilometer per tur/arrangement kan det vedtas at undergruppen betaler fastpris på bilene dersom dette er økonomisk forsvarlig i henhold til vedtatt budsjett. Juristforeningen forbeholder seg retten til å justere prisen for bruk dersom økonomiske hensyn krever dette
 4. Bilansvarlig skal i samråd med foreningens nestleder følge opp den daglige bruken av bilene, herunder kontroll med føring av kjørelogg og bilfaktura. Foreningsstyret skal gjennomgå skaderapporter.
 5. KU skal underrettes dersom det skjer skade på bilene.

§ 8 overtredelse av § 4, § 6 (2) og § 6 (4)

 1. Ved mislighold av § 4 og § 6 (2) forbeholder Foreningsstyret seg retten til å finne en egnet sanksjon som for eksempel tap av retten til bruk av bilene i en passende periode.
 2. Dersom fører utøver grov uaktsomhet etter § 6 (4) mister vedkommende rett til fremtidig bruk av bilene.

§ 9 Ikrafttredelse

Disse retningslinjer ble sist godkjent med endringer av Foreningsstyret 26.04.16

Informasjon om Valgkomiteen-verv

Posted by on 18:00 in Foreningen, Forside, Informasjon | 0 comments

Informasjon om Valgkomiteen-verv

Nominasjonslistene henges opp tirsdag 18.april og tas inn tirsdag 25.april. Skriv deg på her eller ta kontakt med valgkomiteen på valgkomiteen@juristforeningen.com innen 25.april. Nominasjonslistene henger utenfor JF-kontoret. Husk at både navn og telefonnummer må på nominasjonslisten (slik at Valgkomiteen kan ta kontakt med deg)!  Det vil også være mulig å stille direkte på Generalforsamlingen 11.mai, men vi anbefaler å melde interesse som nevnt overfor. Informasjon om Valgkomiteen  Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges av...

read more

Informasjon om Kontrollutvalget-verv

Posted by on 17:11 in Foreningen, Forside | 0 comments

Informasjon om Kontrollutvalget-verv

Nominasjonslistene henges opp tirsdag 18.april og tas inn tirsdag 25.april. Skriv deg på her eller ta kontakt med valgkomiteen på valgkomiteen@juristforeningen.com innen 25.april. Nominasjonslistene henger utenfor JF-kontoret. Husk at både navn og telefonnummer må på nominasjonslisten (slik at Valgkomiteen kan ta kontakt med deg)!  Det vil også være mulig å stille direkte på Generalforsamlingen 11.mai, men vi anbefaler å melde interesse som nevnt overfor. Obs – for ledervervet må interesse meldes senest 7 dager før vårens...

read more

Assistenter søkes til rusfri faddergruppe

Posted by on 16:56 in Foreningen, Forside | 0 comments

Assistenter søkes til rusfri faddergruppe

  AU søker tre assistenter som kan delta og jobbe med rusfri faddergruppe, som i år fungerer som en assistentgruppe for Arbeidsutvalget i Juristforeningen. Arbeidet er allerede påbegynt, og erfaringene fra tidligere år er gode. Assistentstillingene vil altså i stor grad gå ut på å booke fasiliteter, planlegge utførelsen mer i detalj, og å være med på arrangementene som en rusfri fadder. Økonomiansvarlig vil selvsagt ha ansvaret for økonomien, hovedsakelig ved å føre regnskap. Søknad med navn, alder, trinn samt motivasjon for å søke...

read more

Oversikt over vårens internvalg

Posted by on 13:38 in Foreningen, Forside, Informasjon | 0 comments

Oversikt over vårens internvalg

Mer informasjon om internvalgene (hvilke verv som er ledige etc) finnes i kalenderen for hvert valg, og på respektive facebook-arrangementer.  Torsdag 30.mars Dragefjellet Futsal kl.15.00 seminarrom C Finansklubben kl. 15.oo (sted TBA) Juridisk Volleyballklubb kl.16.00 seminarrom B Juridisk Lacrosse Club Foxes kl. 16.30 seminarrom 2 Justitia Roklubb kl. 16.30 aud. 2 Lovstafetten kl. 17.00 seminarrom 1 Force Marsjør Juzz-Band kl. 19.15 aud. 4 Fredag 31.mars Jusrevyen kl.14.00 Fjøset Mandag 3.april Juridisk Skii og Boldclub kl.13.00 seminarrom...

read more

Vil du være med på å arrangere ballet i 2018?

Posted by on 18:17 in Foreningen, Forside, Informasjon | 0 comments

Vil du være med på å arrangere ballet i 2018?

Vil du arrangere Juristforeningsballet 2018? Søk på verv i Ballkomiteen! Dersom du er glad i å arrangere fester eller generelt bare synes ball er gøy, er et verv i ballkomiteen midt i blinken for deg! Du får da muligheten til å sitte bak planleggingen av årets fineste fest – juristforeningsballet! Søknadsfristen er søndag 2. april kl 23.59, den sendes til ballkomiteen@juristforeningen.com. Opplys om hvilket (evt. hvilke) verv du ønsker å søke på, og skriv gjerne litt om hvorfor du passer til det aktuelle vervet. Intervjuene vil holdes tirsdag...

read more

Internvalg Dragefjellet Futsal

Posted by on 17:07 in Forside, Nyheter, Undergruppe | 0 comments

Internvalg Dragefjellet Futsal

Hei alle futsalspillere! Nå er sesongen ferdig, og det er på tide å velge et nytt styre til kommende skoleår! Håper det er mange som er interessert i å stille til valg og sørge for at også neste skoleår går smertefritt for Dragefjellet Futsal 🙂 Oppfordrar alle som er aktive i futsalen til å komme på internvalget, uavhengig av om du skal stille til valg eller ikke. Har du noen spørsmål, ta kontakt med den som sitter i det vervet du er interessert i å stille til 🙂 Nåværende vervholdere; President – Helene Grutle Visepresident – Nora...

read more

Juridisk Volleyballklubb internvalg

Posted by on 19:55 in Forside, Informasjon | 0 comments

Juridisk Volleyballklubb internvalg

Juridisk Volleyballklubb avholder internvalg torsdag 30. mars kl. 16, seminarrom B Det er viktig at så mange som mulig kommer på intervalget, uavhengig om man selv stiller til valg. Dette for å sikre at styret som innstilles har bred støtte blant klubbens medlemmer!  Alle styrevervene er på valg. Det betyr at du kan stille til valg på et eller flere av følgende verv (nåværende vervholder i parentes): Leder (Ragnhild Klerud Johannessen) – Det overordnede ansvaret for driften av klubben. Nestleder (Jørgen Falkheim) – Leders høyre...

read more

Trainee hos ESA?

Posted by on 12:11 in Forside, Nyheter | 0 comments

Trainee hos ESA?

Kunne du tenke deg å være trainee hos EFTA sitt overvåkningsorgan ESA? EFTA søker nå etter jusstudenter fra Norge som er i sluttfasen av sitt studieløp. Søknadsfrist 5.mars. Launch your career in the heart of Europe Each year six talented candidates are invited to join the EFTA Surveillance Authority trainee programme for 11 months from September to July. The traineeship provides young professionals and recent graduates from the EEA EFTA States (Iceland, Liechtenstein and Norway) a unique opportunity to experience and participate in the work...

read more

Assistent i Injuria?

Posted by on 14:43 in Forside, Nyheter | 0 comments

Assistent i Injuria?

Styret i Injuria søker assistenter for en rekke av styrevervene våren 2017: journalistansvarlig, økonomiansvarlig, settingsansvarlig, markedsansvarlig, fotoansvarlig og informasjonsansvarlig. Som assistent i Injuria får man bli med å bidra til planleggingen og utformingen av bladet i hver utgave, og man får god innsikt i arbeidsoppgavene til styrevervet man er assistent for.  I tillegg får man bli kjent med en fantastisk gjeng av engasjerte og hyggelige studenter, være med på mye sosialt og få en gyllen anledning til å vurdere om man vil søke...

read more

JF-DAGEN våren 2017

Posted by on 16:58 in Forside, Nyheter | 0 comments

JF-DAGEN våren 2017

Endelig er det klart for JF-DAGEN igjen! Torsdag 2.februar fra kl.11.00 til 13.00 vil Vrimle på Dragefjellet fylles med alle de fantastiske undergruppene Juristforeningen har å by på. Idretts-,kultur-og fagundergruppene m.m. vil stå på stands i Virmle. En god anledning til å bli bedre kjent med de ulike gruppene – kanskje oppdager du en undergruppe du ikke visste om fra før av? Og kanskje vil det også være kake…. Det vil også være salg i lovboksen av de nye genserne våre, paraplyer, shakere og gode tilbud på tidligere jf-gensere....

read more